د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
ولسمشر ته رايه ورکړئ
د لېوال حکومتولى پروګرام د ټيکنالوژۍ پرمټ د رڼو ټاکنو او رايه ورکولو لپاره په بېلګيز ډول د ولسمشرۍ نوماندان وړاندې کوو. د رايه ورکولو لپاره بايد زموږ سيستم کې د رايه ورکوونکي په ډول راجسټر واست يا د ټولنيزو رسنيو له لارې ننوتنګ يا ساين ان کولاى شئ چې رايه ورکړئ.