رسنۍ
د رسنيو قدرمن استازي کولاى شي زموږ سره له لاندې لارو اړيکې ونيسي. بريښناليک سکايپ: nrliwal
ټليفونونه:
کابل
٠٠٩٣٧٦٦٢٥٤٩٢٥
٠٠٩٣٧٨٦٢٥٤٩٢٥
دوبۍ
٠٠٩٧١٥٥٩٢٥٤٩٢٥

رسنيو ګېډۍ
قدرمن د رسنيو استازى د ښاغلي نور رحمان لېوال لاندې عکسونه په خپرونو کې کارولاى شي اولا ډېرو عسکونو لپاره د پليکر پاڼه کتلاى شئ. همدارنګه د ويډيوګانو لپاره د يوټوب پاڼه کتلاى شئ.
ټول حقوق نور رحمان لېوال سره خوندي دي چاپحق ٢٠١٨