انځور نشته
لېوال ملي پوهې پروګرام ويښول او همغاړيتوب د يو افغان له انده – نور رحمان لېوال اروپايي هيوادونو بهير٢٠١٨ لېوال ملي مړښت پروګرام لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام
مهارتونه
ويښول او همغاړيتوب بهير
ټول حقوق نور رحمان لېوال سره خوندي دي چاپحق ٢٠١٨