هراليزه، هروخت تازه کيدونکي او سوداګريز ويبځاى پخپله جوړ او تازه ساتلاى شئ.

د لېوال محاسب سپاچه يا پليټپارم چې ووريز يا کلوډ او بلاکچين لپاره چمتو دى، پرمټ يې تاسې خپل پرليکه مالوماتي يا سوداګريز ويبځاى، مالي/اداري او مديريت چارې ان په خپل ګرځنده ټليفون ترسره کولاى شئ چې د تسديز، مالوماتو او اړيکو اداره کولو ټول په يو ځاى درکوي.

پېل يې کړئ

نور رحمان لېوال ښې حکومتولۍ ويبځاى

کارلاندې

موږ ستاسې لپاره په اسانتياوو برابرولو بوخت يو... ډېرژر به بشپړ ويبځاى ووينئ